Verplichte aanvraag

Elke verbouwing of wijziging aan uw sociale huurwoning moet u aanvragen.

In het huurcontract staat hierover:

"Art. 25. De huurder mag alleen veranderingen aanbrengen aan de woning en haar aanhorigheden als de verhuurder daarvoor voorafgaandelijk schriftelijke toestemming heeft verleend, al dan niet onder voorbehoud van de herstelling in oorspronkelijke staat van de woning op het einde van de huurovereenkomst. Een weigering moet worden gemotiveerd door de verhuurder.

Op het einde van de huurovereenkomst kan de verhuurder die veranderingen overnemen zonder vergoeding, tenzij dit anders is overeengekomen.

Als de huurder zonder toestemming veranderingen aanbrengt aan het gehuurde goed, heeft de verhuurder het recht te eisen dat de woning en haar aanhorigheden onmiddellijk in de oorspronkelijke staat worden hersteld."

Belangrijk: Hou dus rekening met deze zaken als u van plan bent om veranderingswerken te doen die heel wat geld kosten en u nadien de woning verlaat!


Hieronder de voorwaarden van IZI wonen m.b.t. twee regelmatig voorkomende aanvragen:

1. Tuinhuis

Dit kan. Hieronder leest u welke voorwaarden we opleggen:

       -   Maximum oppervlakte van 12m² (3 op 4 m).
       -   Geprefabriceerde tuinhuisjes zijn toegelaten.
       -   Houten beplanking is toegelaten.
       -   Esthetisch niet verantwoorde materialen zoals betonplaten, betonstenen, PVC, metaal, golfplaten worden niet aanvaard.
       -   Hoogte: max 2,25 m.
       -   Inplanting: de afstand tot de zijdelingse en achterste perceelgrens moet minimum 2 m bedragen (hiervan kan worden afgeweken mits
           akkoord aanpalende buren. Doch afstand dient steeds minimaal 0,5 m te zijn.)

U doet een aanvraag bij ons met daarbij een schets, foto of folder van het tuinhuisje en een inplantingsplan. Op het inplantingsplan duidt u alle gebouwen aan die op de grond staan en duidt u de afstanden van het tuinhuis aan ten opzicht van deze bestaande gebouwen en tot de perceelgrenzen. Deze aanvraag kunt u doen zonder beroep te doen op een architect.

U moet de stedenbouwkundige en gemeentelijke voorschriften respecteren. U vraagt best bij het plaatselijk gemeentebestuur na op welke wijze u mag bouwen. 

Hou er rekening mee dat de plaatselijke bouwreglementen dus nog kunnen afwijken van de voorwaarden die IZI wonen hierboven opsomt.


2. Autobergplaats/Carport

De oprichting van een autobergplaats is toegelaten maar hou rekening met deze voorwaarden:

       -   Uitzicht: de autobergplaatsen bouwt u in de stijl en in dezelfde materialen van de woning. Een carport (open stelplaats voor auto onder afdak)
           kan tegen het hoofdgebouw opgericht worden. Het maximum toegelaten volume bedraagt 50 m³ en de diepte mag geen 6 meter
           overschrijden. De carport wordt beschouwd als een utilitair lokaal.
       -   Inplanting: autobergplaatsen die ingeplant worden op de perceelgrens kunnen slechts aanvaard worden als er schriftelijke goedkeuring van
           de buur is.
       -   Autobergplaatsen moeten zo dicht mogelijk bij de woning worden ingeplant.
       -   Een tweede garage kan maar goedgekeurd worden als u een degelijke verantwoording kunt voorleggen.

U doet een aanvraag bij ons met daarbij een schets, foto of folder van de autostelplaats en een inplantingsplan. Op het inplantingsplan duidt u alle gebouwen aan die op de grond staan en duidt u de afstanden van de autoplaats aan ten opzichte van deze bestaande gebouwen en tot de perceelsgrenzen. Deze aanvraag kunt u doen zonder beroep te doen op een architect

Voor bijkomende informatie of andere vragen, neem contact op met ons op Tel. 051 30 25 45.


Opgelet!

U moet de stedenbouwkundige en gemeentelijke voorschriften respecteren. U vraagt best bij het plaatselijk gemeentebestuur na op welke wijze u mag bouwen. 

Hou er rekening mee dat de plaatselijke bouwreglementen dus nog kunnen afwijken van de voorwaarden die IZI wonen hierboven opsomt.