Hoe verloopt de aankoop?

U kunt u inschrijven bij IZI wonen. U kunt alleen inschrijven als u aan de voorwaarden voldoet.

1. Welke documenten neemt u best mee?

Inkomen

Wij onderzoeken uw inkomen:
       -   U werkt? Neem uw meest recent beschikbare aanslagbiljet mee.
       -   U krijgt een leefloon of uitkering? Neem dan attesten of betalingsbewijzen mee, bijvoorbeeld van het OCMW, een ziekenfonds of mutualiteit, de RVA ...

Gezin

Wij vragen u ook om een attest van uw gezinssamenstelling mee te brengen. Dit attest krijgt u bij de gemeente.

Heeft u kinderen die 18 jaar of ouder zijn? Dan moet de Kas voor Gezinsvergoedingen een verklaring afleveren waaruit de uitbetaling van kinderbijslag of wezentoelage blijkt.

Hebt u of een gezinslid een handicap? Neem dan het attest of bewijs hiervan mee. Dit moet een attest zijn van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid of van de Kas die de invaliditeitsvergoeding uitbetaalt. Als persoon met een handicap kunt u voorrang krijgen indien de woning aangepast is.

Eigendom

Uw huidige woning wordt officieel onbewoonbaar verklaard of uw woning wordt onteigend? Neem dan de documenten die dit bewijzen mee.

Leeftijd

Breng uw identiteitskaart mee.
 

2. Inschrijven voor een sociale koopwoning of bouwgrond

U kunt zich laten inschrijven bij een onbeperkt aantal SHM's.

Uw aanvraag wordt in elk register chronologisch ingeschreven. Per register waar u zich inschrijft, krijgt u een inschrijvingsnummer toegekend.

U ontvangt ook telkens een ontvangstbewijs dat de inschrijvingsdatum vermeldt. Het inschrijvingsgeld bedraagt 50 euro per register.
 

3. Toewijzing

De chronologie van de inschrijvingen telt als een sociale woning of bouwgrond wordt toegewezen. Dit betekent dat de persoon die eerst inschreef, eerst de sociale woning kan kopen die voor zijn gezin past.

Voorrang

Sommige kandidaten kunnen een voorrang genieten voor een sociale koopwoning of bouwgrond.

Wie krijgt voorrang voor een sociale koopwoning of bouwgrond?
       -   U moet een nieuwe woning krijgen, door een speciaal huisvestingsprogramma binnen het werkgebied van de sociale
           huisvestingsmaatschappij.
       -   U of één van uw gezinsleden heeft een bepaalde handicap en de koopwoning is hierop aangepast. Deze voorrang geldt alleen bij de
           toewijzing van een sociale koopwoning.
       -   U woont in een woning die onteigend zal worden.

SHM IZI wonen kan bij middelgrote koopwoningen of bouwgronden in individuele gevallen beslissen om ze te verkopen aan kandidaten zonder de chronologische volgorde te volgen. Deze beslissing moet gebaseerd zijn op bijzondere omstandigheden van sociale aard. Een gunstig advies van de toezichthouder is vereist.

Band met de gemeente

Een kandidaat-koper met een voldoende band met de gemeente waar de sociale koopwoning of bouwgrond ligt, krijgt altijd voorrang.

U beschikt als kandidaat-koper over zo een lokale band, als u op de datum van de toewijzing voldoet aan één of meer van de volgende voorwaarden:
       -   U woonde 6 jaar of langer onafgebroken in de gemeente of in een aangrenzende gemeente, die in het werkgebied van een sociale
           huisvestingsmaatschappij ligt.
       -   U werkt minstens halftijds in de gemeente.
       -   U heeft voldoende duidelijke maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de gemeente.