Voor sociale bouwgronden

U bent als koper van een sociale bouwgrond verplicht tijdig een woning te bouwen (bouwverplichtingen) volgens de correcte normen (bouwvolumenormen) en de woning te bewonen (bewoningsplicht).

Bouwverplichting

U moet een woning op de bouwgrond bouwen. De woning moet op vier jaar tijd winddicht zijn. De termijn van vier jaar loopt vanaf de datum waarop u uw aankoopakte ondertekend heeft.

Is er binnen die vier jaar geen enkele bouwactiviteit gestart, dan wordt de verkoop ontbonden.

Zijn er binnen die vier jaar al werken gebeurd, maar is de woning nog niet winddicht? Dan betaalt u de schadevergoeding aan de sociale huisvestingsmaatschappij. 

U betaalt schadevergoeding vanaf het vijfde jaar nadat u uw aankoopakte ondertekend heeft. Het bedrag van de schadevergoeding staat in de verkoopakte. U betaalt elk jaar zolang de woning niet winddicht is.

Naleven bouwvolumenormen

U moet de woning bouwen volgens de correcte bouwmvolumes.

Het volume wordt berekend op basis van de binnenafmetingen van de woning. Het volume boven het maaiveld wordt voor 100% meegerekend. Het volume onder het maaiveld wordt voor 50% meegerekend.

Wat is het maximale volume van de woning? Voor een sociale bouwgrond is dit maximaal 550 m³, voor een middelgrote bouwgrond 650 m³. Deze volumenorm wordt verhoogd met 25 m³ per persoon ten laste vanaf de derde persoon ten laste.

U bezorgt ons een kopie van de stedenbouwkundige vergunning en van het bijbehorende dossier. U bezorgt dit binnen de twee maanden nadat de stedenbouwkundige vergunning goedgekeurd werd. Deze documenten moeten tonen dat de volumenormen nageleefd werden.

Bewoningsplicht

U of één van uw wettelijke erfgenamen moet zelf tien jaar in de woning wonen. U mag de bouwgrond en de woning tijdens die periode niet vervreemden (verkopen, schenken,...) of er een zakelijk recht (vruchtgebruik, opstalrecht,...) op afstaan.

U betaalt ons een schadevergoeding, als u deze verplichtingen niet naleeft.

Het bedrag van deze schadevergoeding staat in de verkoopakte. Dit bedrag wordt elk jaar met één tiende van het oorspronkelijk bedrag verminderd (afgeschreven).