Voor sociale koopwoningen

U of één van uw wettelijke erfgenamen bent na de aankoop verplicht uw woning 20 jaar te bewonen. U of één van uw wettelijke erfgenamen moet er in die periode zelf en als volle eigenaar wonen. De termijn van 20 jaar loopt vanaf het ogenblik waarop u uw aankoopakte heeft ondertekend.

U bent verplicht om ons onmiddellijk te verwittigen als u uw woning bijvoorbeeld wilt verkopen, verhuren, in vruchtgebruik geven of niet meer zelf wilt bewonen.

Leeft u deze verplichtingen niet na, dan kan SHM IZI wonen de koopwoning opnieuw kopen (wederinkoop) of een schadevergoeding eisen.

De woning wederinkopen

SHM IZI wonen kan de woning wederinkopen. We kopen in dat geval uw woning terug. We betalen u dan de som van:

       -   de oorspronkelijke verkoopprijs: de prijs die u betaalde toen u de woning kocht
       -   de gemaakte kosten van de koop, zoals de aktekosten, btw...
       -   de kosten van verbeterings- en herstellingswerken, op voorwaarde dat die volgens de wettelijke regels uitgevoerd zijn

De oorspronkelijke verkoopprijs en de gemaakte kosten van de koop worden geïndexeerd, de kosten van verbeterings- en herstellingswerkzaamheden niet. De wederinkoop van de woning gebeurt vrij van alle lasten en hypotheken die op de woning rusten.

Een schadevergoeding eisen

lndien we de woning niet wensen terug te kopen, kunnen we een schadevergoeding eisen. We kunnen de vergoeding aan u of aan één van uw wettelijke erfgenamen vragen.

Het bedrag van de schadevergoeding staat in de verkoopakte. Dit bedrag wordt elk jaar met één twintigste van het oorspronkelijk bedrag verminderd (afgeschreven).