Herziening van huurprijs
 

De op 1 januari 2021 vastgestelde huurprijs kan in bepaalde gevallen worden herzien:

     1. Bij vertrek of overlijden van een huurder of inwonende van wie het inkomen bij de huurprijsberekening in aanmerking wordt genomen. De
         nieuwe huurprijs wordt aangepast vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de feiten met de nodige bewijsstukken ter
         kennis van de maatschappij wordt gebracht.


     2. Indien het huidige inkomen van de huurder gedurende drie opeenvolgende maanden met minstens 20 % gedaald is ten opzichte van het
         geïndexeerde inkomen van het referentiejaar wordt de huur herzien vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de
         huurder de nodige bewijsstukken ter kennis heeft gebracht aan de maatschappij.

         Opgelet! Deze herziening duurt maximum 6 maanden. Om de vermindering eventueel te behouden, moet je opnieuw je inkomsten
         van de laatste 3 maanden voorleggen. Zo niet wordt de originele huurprijs onmiddellijk opnieuw van toepassing. 

 

      3. Als een huurder van wie het inkomen bij de huurprijsberekening in aanmerking wordt genomen, met pensioen gaat, wordt de huurprijs
          opnieuw berekend, tenzij zou blijken dat de huurprijs hoger zou komen te liggen. De nieuwe huurprijs wordt vanaf de eerste dag van de
          maand die volgt op de maand waarin de huurder de nodige bewijsstukken ter kennis aan de verhuurder heeft gebracht, aangepast, rekening
          houdend met het huidig pensioeninkomen van de huurder. Als er andere huurders in de woning verblijven dan wordt ook met hun huidig
          inkomen rekening gehouden.