Wanneer mag u een sociale woning of bouwgrond kopen


IZI Wonen biedt woningen en bouwgronden te koop aan. Dat kunnen sociale koopwoningen of sociale bouwgronden zijn.

Om een sociale koopwoning of bouwgrond te kunnen kopen, moet u zich kandidaat stellen bij ons.

Als u aan de voorwaarden voldoet, schrijven wij u in het inschrijvingsregister in.

De voorwaarden zijn:
       -   u bent 18 jaar of ouder
       -   uw inkomen is niet te hoog en niet te laag
       -   u heeft geen eigendom
       -   uw inkomen is niet te hoog en niet te laag

Wat telt als uw inkomen?

Uw inkomen is het 'gezamenlijk belastbaar inkomen' op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:
       -   het niet-belastbare vervangingsinkomen
       -   het genoten leefloon
       -   het inkomen dat op basis van supranationale belastingsakkoorden niet aan de Belgische personenbelasting onderworpen is

Het inkomen van andere personen die de woning mee zullen bewonen, wordt ook meegeteld.

Dit geldt niet voor inkomsten van:
       -   ongehuwde of niet-wettelijk samenwonende kinderen die tussen 18 en 24 jaar oud zijn en zonder onderbreking deel uitmaken van het gezin
       -   uw familieleden van de eerste graad (kind, ouder) en de tweede graad (kleinkind, grootouder, broer/zus) die als ernstig gehandicapt erkend
           zijn of ten minste 65 jaar oud zijn

Volgende inkomsten worden voor de helft meegeteld:
       -   de inkomsten van de inwonende ascendenten (ouders, grootouders...) die niet als ernstig gehandicapt erkend zijn of die jonger dan 65 jaar
           zijn


1. Inkomensgrenzen

Uw inkomen mag in 2019 op de referentiedatum niet lager zijn dan 9.546 euro. Uw inkomen mag in 2019 niet hoger zijn dan:
 

Persoonlijke situatie

Grens

Alleenstaande zonder persoon ten laste                

38.146 euro

Alleenstaande met ernstige handicap zonder persoon ten laste 

41.955 euro

Alle andere gevallen 

57.213 euro

Per persoon ten laste te verhogen met  

  3.809 euro


2. U heeft geen eigendom

U kunt inschrijven, als u op de referentiedatum geen woning of bouwgrond 100% in volle eigendom of 100% in vruchtgebruik hebt. Dit geldt ook voor iedereen die zich samen met u inschrijft voor de sociale koopwoning of bouwgrond.

U of uw gezinsleden mogen ook geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin u of één van uw gezinsleden een woning of een bouwgrond hebben ingebracht.

Hierop zijn enkele uitzonderingen.